Voorwerp

Het doel van deze Algemene voorwaarden is het bepalen van de terbeschikkingstellingsmodaliteiten van de diensten van de website easy-agri.com, hierna “de Dienst” genoemd, evenals van de gebruiksvoorwaarden van de Dienst door de Gebruiker.

Elke toegang tot en/of het gebruik van de website www.easy-agri.com houdt de aanvaarding en het naleven van alle voorwaarden van deze Voorwaarden en hun onvoorwaardelijke aanvaarding in. Ze vormen dus een contract tussen de Dienst en de Gebruiker. In het geval dat de Gebruiker een deel van of al deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden wordt hem gevraagd af te zien van elk gebruik van de Dienst. 

Definities

Gebruiker: de Gebruiker is elke persoon die de Website of een van de diensten aangeboden op de Website gebruikt.
Lid: de term “Lid” duidt op een op de website geïdentificeerde gebruiker.
Identificatiecode: de term “Identificatiecode” dekt de informatie die nodig is voor de identificatie van een gebruiker op de website om toegang tot de aan de leden voorbehouden zones te krijgen. 
Paswoord: het “Paswoord” is vertrouwelijke informatie die de Gebruiker geheim moet houden, die hem samen met zijn Identificatiecode toelaat zijn identiteit te bewijzen. 

De dienst

De website easy-agri.com is bedoeld om het contact tussen de veehouders en de professionals te vergemakkelijken. De Website garandeert niet de juistheid van de voorgestelde informatie die onder de volledige verantwoordelijkheid van de leden werd geschreven.

De Website is vrij en gratis toegankelijk voor alle Gebruikers die toegang tot het internet hebben. Alle kosten gedragen door de Gebruiker om toegang tot de dienst te krijgen (informaticamaterieel, software, internetverbinding, enz.) vallen ten zijner laste.  
De inschrijving is gratis. Onder voorbehoud van het naleven van de voorwaarden van dit contract worden de profielen en advertenties gepubliceerd zonder financiële tegenprestatie. De opzoeking en de raadpleging van de advertenties is gratis. 

De Gebruiker die geen lid is, heeft geen toegang tot de diensten die aan de Leden zijn voorbehouden. Hiertoe dient hij zich te identificeren met behulp van zijn Identificatiecode en zijn Paswoord.

De Website gebruikt alle middelen die hem ter beschikking werden gesteld om een kwalitatief hoogstaande toegang tot zijn diensten te garanderen. Vermits het om een middelenverbintenis gaat, verbindt de website er zich niet toe dit resultaat te halen. Elke gebeurtenis te wijten aan een geval van overmacht dat de dysfunctie van het netwerk of de server als gevolg heeft stelt easy-agri.com hiervoor niet verantwoordelijk.

De toegang tot de diensten van de website kan omwille van onderhoud of elke andere reden op elk ogenblik worden onderbroken, opgeschort en gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging. De Gebruiker verbindt er zich toe geen enkele schadevergoeding omwille van de onderbreking, de opschorting of de wijziging van dit contract te eisen.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid de website via e-mail te contacteren op het adres contact@easy-agri.com.

Inschrijving

Teneinde te genieten van alle functionaliteiten van de Website maakt de Gebruiker een account aan door middel van een hiertoe voorzien online formulier. Het Lid garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist zijn. Hij verbindt er zich toe de Website te informeren van elke gegevenswijziging of zelf tot de wijzigingen over te gaan. Easy-agri.com heeft geen middelen om de identiteit van de personen te garanderen en is dus niet verantwoordelijk in het geval van misbruik van de identiteit van een Lid. Indien het Lid redenen heeft om te geloven dat een persoon zijn identificatie-elementen of zijn account gebruikt, dient hij er easy-agri.com onmiddellijk van op de hoogte te brengen.

Gebruik van de diensten

Op Easy-agri.com:

  • Kunt u dieren of kweekmaterieel zoeken in de door de veehouders of de professionals geposte advertenties.
  • Kunnen veehouders of professionals advertenties voor het aanbieden of het zoeken van dieren of kweekmaterieel publiceren.
  • Kunnen gebruikers die deze diensten aanbieden in contact worden gebracht met geïnteresseerde gebruikers.
  • Kunnen de veehouders zich inschrijven op een repertorium en een gedetailleerder profiel van hun activiteiten geven.

Nazicht van de registratie van een veehouder

Easy-agri.com stelt haar Leden voor hun profiel bij ARSIA te laden valideren met hun veestapelnummer. Dit laat de controle van de geregistreerde veestapel toe en kunnen meer voordelen worden geven bij de publicatie van de advertenties die op de desbetreffende rassen betrekking hebben.

Dit nazicht is een principenazicht. In geen enkel geval garandeert easy-agri.com de identiteit van de persoon die het profiel aangemaakt heeft of de juiste eigendom van het veestapelnummer.

Door de AGV te aanvaarden geeft de Gebruiker de toestemming deze informatie tussen het ARSIA en de website over te maken.

Publicaties

De website legt a posteriori een matiging op de publicaties op en behoudt zich het recht voor het online zetten ervan te weigeren, zonder er zich bij het lid voor te moeten rechtvaardigen.

Het lid verbindt er zich toe om in zijn publicaties de regels van de Netiquette en de van kracht zijnde rechtsregels na te leven.

Het komt het Lid toe er zich van te vergewissen dat de inhoud van zijn advertenties op de Website geen inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van derden, geen aanslag op de personen (laster, verwijten, beledigingen, enz.) en op het respect voor het privéleven en geen aanslag op de openbare orde en goede zeden zijn (verheerlijking van de misdaden tegen de mensheid, aanzetting tot rassenhaat, kinderporno, enz.) Bij gebrek hieraan zal de inhoud weggehaald en/of de account gedeactiveerd worden zonder voorafgaandelijke formaliteit. Bovendien zal de Gebruiker, ten persoonlijke titel, de boetesancties die specifiek zijn voor de inhoud waarover er een geschil bestaat dragen, (gevangenisstraf en boete), naast de eventuele veroordeling tot het betalen van de schadevergoedingen.  Rekening houdend met het communautaire karakter van de Website en uit respect voor eenieders gevoeligheden komt het het Lid toe een bepaalde ethiek over de online gezette foto’s aan te nemen, en zich, meer bepaald, te onthouden van het verdelen van elke inhoud met een beledigend, gewelddadig of pornografisch karakter. Elke advertentie wordt automatisch gekoppeld aan een formulier waarmee de andere gebruikers elk misbruik kunnen rapporteren.   

Het Lid blijft houder van al zijn rechten van de intellectuele eigendom. Maar door een publicatie op de website te publiceren staat hij aan de uitgevende onderneming het niet exclusieve en gratis recht af zijn publicatie, rechtstreeks of door een afgevaardigde derde, te vertegenwoordigen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te verdelen, in heel de wereld, op elke drager (digitaal of fysisch) voor de duur van de intellectuele eigendom. Het Lid staat meer bepaald zijn recht om zijn publicatie op het internet en op de mobiele telefoonnetwerken te gebruiken af. 

De uitgevende onderneming verbindt er zich toe de naam van het Lid te tonen in de buurt van elk gebruik van zijn publicatie.

Intellectuele eigendom

De merken, logo’s, merktekens en elke andere inhoud van de website worden beschermd door het Wetboek van de intellectuele eigendom en meer bepaald het auteursrecht.      

De Gebruiker vraagt de voorafgaandelijke toelating aan de website om de verschillende inhouden te mogen reproduceren, publiceren of kopiëren.    

De Gebruiker verbindt zich tot een gebruik van de inhoud van de website tot een strikt privékader. Een gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is strikt verboden.

Elke inhoud die de Gebruiker online plaatst is enkel zijn eigen verantwoordelijkheid.  De Gebruiker verbindt er zich toe geen inhoud online te zetten die schade zou kunnen berokkenen aan de belangen van derden. Elke procesvoering aangespannen door een benadeelde derde tegen de website valt ten laste van de Gebruiker.

De inhoud van de Gebruiker kan op elk ogenblik en om welke reden ook worden geschrapt of gewijzigd door de website. De Gebruiker krijgt voorafgaandelijk aan de schrapping of de wijziging van de Gebruikersinhoud geen rechtvaardiging of kennisgeving. 

Persoonlijke gegevens

De informatie gevraagd bij de inschrijving op de website zijn nodig en verplicht voor de creatie van de account van de Gebruiker. Meer bijzonder zal het e-mailadres door de website kunnen worden gebruikt voor de administratie, het beheer en de animatie van de dienst. 

De website garandeert aan de Gebruiker dat de persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt met respect voor het privéleven. 

De Gebruiker heeft een toegangs-, rechtzettings-, schrappings- en bezwaarrecht van zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker voert dit recht uit via:

  • Zijn persoonlijke ruimte;
  • Een contactformulier;

Verantwoordelijkheid en overmacht

De bronnen van de verdeelde informatie worden betrouwbaar geacht. De website behoudt zich evenwel de mogelijkheid van een niet-gegarandeerde betrouwbaarheid van de bronnen voor. De informatie op de website gegeven is enkel louter informatief.  Zo neemt de Gebruiker alleen de volle verantwoordelijkheid voor het gebruik en de inhoud van deze website op zich.  

De Gebruiker neemt de risico’s verbonden aan het gebruik van zijn ID en zijn paswoord op zich. De website verwerpt elke verantwoordelijkheid.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks verliezen tot gevolg heeft dient het voorwerp van een schadevergoeding ten voordele van de website uit te maken.

De website garandeert geen optimale veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgemaakte gegevens. De website verbindt er zich evenwel toe alle nodige middelen aan te wenden om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen. 

De verantwoordelijkheid van de website geldt niet bij overmacht of door een onvoorzienbaar en onontkoombaar feit van een derde. 

Hypertextlinks

Er kunnen hypertextlinks op de website staan. De webpagina’s waarnaar deze links leiden stellen easy-agri.com geenszins verantwoordelijk want deze heeft geen controle over deze links.

De Gebruiker onthoudt er zich dus van de website verantwoordelijk te stellen voor de inhoud en de bronnen van deze hypertextlinks.

Evolutie van het contract

De website behoudt zich op elk ogenblik het recht voor de bepalingen van dit contract te wijzigen.

Duur

De duur van dit contract is onbepaald. Het contract wordt van kracht tegenover de Gebruiker vanaf het ogenblik dat hij gebruik van de dienst maakt.